AktifTech Teknoloji A.Ş.

Çalışan Adayı/Stajyerler İçin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Bu metin, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Aktiftech Teknoloji A.Ş. (“AktifTech”) olarak iş ya başvurusunda bulunmuş ve staj süreci kapsamında çalışan adaylara ait işlenen kişisel verilere ilişkin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz; İş başvurunuz ya da staj sürecinde Kanun ve diğer mevzuata uygun olarak tarafınızdan alınacak kişisel /özel nitelikli verileriniz bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarafınıza ait kimlik bilgileri (isim, soy isim, T.C kimlik numarası, pasaport numarası), iletişim bilgileri (ev adresi, iş adresi, elektronik posta adresi, cep telefonu, sabit telefon), özlük verileri, mesleki deneyim verileri, sosyo- demografik bilgiler, meslek eğitim seviyesi, hukuki veri, sağlık verisi dahil her türlü kişisel ve/veya özel nitelikli veri sesli-görsel verileriniz ( fotoğraf, telefon görüşmeleri, ses kayıtları, kamera kayıtları) işlenmektedir

 

Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları; İş başvurunuz ya da staj sürecinde kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel verileriniz; aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenmektedir.

Şirketimiz ile aranızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde;

 • Şirket’in insan kaynakları süreçlerinin planlanması, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • Şirket ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında; şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Şirket ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında; şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, MASAK, GİB, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim AŞ ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgilerin saklaması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmesi için kanunlarda öngörülen kayıtların tutulması ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi

Şirketimiz ile aranızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde;

İlgili kişi olarak sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

Açık rızanın varlığı halinde; 6698 sayılı Kanun’un 4.maddesinde belirtilen ilkeler dahilinde işlenmektedir.

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi; Kişisel verileriniz iş görüşmesi ve staj süresince özgeçmişiniz, başvuru formu ve kişilik envanteri formu aracılığı ile fiziki ortamda veya elektronik ortamda (şirketimizin geliştirdiği iş başvuru platformları ya da sosyal medya platformları aracılığıyla vb.) toplanmaktadır. Kişisel verileriniz yukarıda detaylı şekilde belirtilen Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesindeki hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

6698 sayılı Kanun’un;

 

 • 5/1 ve 6/2 maddeleri uyarınca açık rızanın olması,
 • 5/2-a maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • 5/2-b maddesinde belirtilen fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • 5/2-c maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • 5/2-ç maddesinde belirtilen Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • 5/2-d maddesinde belirtilen Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • 5/2-e maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • 5/2-f maddesi uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

  hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilmektedir.

 

Yukarıda Belirtilen amaçlarla, Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar İle Aktarım Amacı;

Kişisel verilerinize 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; AktifTech’in yurt içi ve yurt dışındaki iş ve çalışma ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, alt yapı hizmet sağlayıcılarına, bulut bilişim sistemleri sağlayıcılarına ve yargı mercileri ile benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız; Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Aktif Bank talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Aktif Bank tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaç uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yanlış veya eksik işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme
  haklarınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talebinizi; 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği;

 

 

 

 • Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimiz Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 8/1 Aktif Bank Genel Müdürlük Şişli/İSTANBUL adresine verebilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, AktifTech tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, AktifTech’in kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan ederiz. Bu nedenle; başvurunuzun, talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.